Regulamin Przedszkola Miejskiego w Skalbmierzu

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W SKALBMIERZU

 Przedszkole wchodzi w skład systemu oświaty i stanowi wstępny szczebel kształcenia ogólnego. Realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

Zadaniem przedszkola jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz rodziny w wychowaniu i przygotowaniu go do nauki w szkole.

 

§1.
ORGANIZACJA STATUTOWA PRZEDSZKOLA
 

 1. Typ i nazwa placówki: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W SKALBMIERZU
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Skalbmierzu przy ulicy Ppor. Sokoła 55, 41 352-90-10, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie.
 3. Przedszkole prowadzi Gmina Skalbmierz.
 4. Przedszkole Miejskie wchodzi w skład w Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu.
 5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 6. Przedszkole jest    jednostką    budżetową.
 7. Obsługę administracyjno-finansową   przedszkola prowadzi sekretariat i  księgowa Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu

 

§2
PRACA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15:00.
  • Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola, od godz. 7:00 a odbierać przed 15:00. (oddział dzieci 3-4 letnich), natomiast oddział dzieci 5-cio letnich pracuje od godz. 8.00 do 13.00
  • Dzieci z oddziałów 0 Przedszkola Miejskiego dowozi Gmina Skalbmierz.

§3

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu w przedszkolu oraz
   w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym,
   jak i psychicznym,
  3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż..
  4. współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewniając w miarę   potrzeb konsultacje i pomoc. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę.
  5. każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednemu wychowawcy lub dwóm ,
   pracującym w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym :

   •  w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz pomocy nauczycielki .
 2. W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka, nauczyciel kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku kontaktu, kontaktuje się z lekarzem.
 3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia z rodzicami , nie podaje się środków farmakologicznych.
 4. W przedszkolu dzieci mogą   korzystać   z   pobytu w terminie wykraczającym poza ustawę o systemie oświaty – dodatkowe zajęcia finansowane przez rodziców, opiekunów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu.
 5. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków, Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie.
 6. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.
 7. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie lub dyrekcja.
 8. Wszelkie sprawy dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
 9. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrekcji.

§4
PRZYPROWADZANIE I OBIERANIE DZIECI

 1. Opiekę nad wychowankami w drodze z przedszkola do domu i odwrotnie sprawują
  rodzice lub osoby upoważnione, pełnoletnie, zapewniając dzieciom pełne bezpieczeństwo. Dzieci mogą być również odbierane przez opiekunów – osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców
  lub prawnych opiekunów , kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola.
 3. Rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem.
 4. Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola rodzice podpisują własnoręcznym podpisem.
 5. Oświadczenie powinno zawierać dane ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa) i wyrażone na piśmie powinno być złożone przez rodzica
  lub opiekuna prawnego u nauczyciela danej grupy lub u dyrektora przedszkola.
 6. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 7. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie.
 8. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim poza upoważnionymi przez rodziców rodzeństwem, zgodnie z art. 43 Ustawy o ruchu drogowym – zezwala on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat.
 9. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców/prawnych opiekunów.
 10. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko.
 11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 12. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, ze są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali – nie dotyczy dzieci 6-cio letnich dowożonych autobusem szkolnym.
 13. Rodzice lub opiekunowie odbierają dziecko bezpośrednio z sali – nie dotyczy dzieci 6-cio letnich dowożonych autobusem szkolnym
 14. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/ prawnych opiekunów na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
 15. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola do godz. 8.00 lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.
 16. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym traci prawo odbioru dziecka z przedszkola.
 17. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

 

§5

 

 1. W przypadku braku  możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
 2. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do obioru o zaistniałej sytuacji.
 3. Jeżeli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca dom, telefon komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzje o:
 1. Powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,
 2. Odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, ze mogą sprawować opiekę nad dzieckiem ( np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.)
 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno odbywać się pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.

 

§6

 1. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wówczas wzywa drugiego rodzica lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka.
 2. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność powiadomić o tym policję, w celu dalszego zbadania sytuacji rodzinnej dziecka, a następnie powiadomić są rodzinny.
 3. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych                         w niniejszym regulaminie.
 4. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/pranego opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i sąd rejonowy.

 

§7

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli  do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora i rodzica/opiekuna sprawującego opieke nad dzieckiem.
 4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp. Nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

 

§8

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :
  • przestrzeganie niniejszego regulaminu ,
  • zaopatrywanie dziecka w potrzebne przedmioty, przybory i pomoce, zmienną odzież i obuwie,
  • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
  • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  • niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  • zgłaszanie nauczycielkom zażywania przez dzieci leków stałych ,
  • obowiązuje zakaz przyprowadzania do przedszkola dziecka przeziębionego i w trakcie kuracji antybiotykami.
 2. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola :
  • współdecydowanie w sprawach ważnych dla wychowania, kształcenia dzieci,
  • uczestnictwo w zajęciach pokazowych i zebraniach.
 3. Rodzice mają prawo do:
  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z o­bserwacji i diagnozy pracy przedszkola, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców,
  • mają prawo uzyskać informację o gotowości dziecka do podjęcia   nauki   w szkole.

 

INNE UREGULOWANIA

§9

 1. Czas pracy przedszkola w ramach minimum programowego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 i jest bezpłatny.
 2. Świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym 5 godzin podstawy programowej jest płatne. Sposób naliczania odpłatności reguluje Uchwała  NR VII/43/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Skalbmierzu.
  • opłata za pobyt zgodnie z Uchwałą  NR XXII/117/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych                        w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
  • wnoszenie opłaty  za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą NR XXII/117/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Skalbmierzu, potwierdzane jest dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia kwitariusza pozostaje do rozliczenia dokumentacji przedszkola.
  • pobierana opłata wpłacana jest na rachunek bankowy Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu.
 1. Opłata za wyżywienie według Regulamin Stołówki Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Skalbmierzu.

 

§10

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz potrzeb i zainteresowań dziecka.

 

§11 

 1. Organami przedszkola są:
  • Dyrektor Przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

 §12

 1. Dyrektor przedszkola skreśla dziecko z listy przyjętych do przedszkola
  w przypadku:

  1. złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia o rezygnacji z miejsca w przedszkolu,
  2. systematyczne zaleganie z odpłatnością za przedszkole za okres dłuższy niż dwa   miesiące
  3. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
  4. na wniosek Rady Pedagogicznej w sytuacji kiedy dziecko stwarza zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia innym wychowankom,
  5. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu.
 2. Dyrektor na wniosek nauczyciela przedszkola ma prawo zawiesić dziecko
  w uczęszczaniu do przedszkola w razie ujawnienia zaniedbań higieniczno-sanitarnych lub objawów wskazujących na chorobę zakaźną u wychowanka,
  do chwili ich usunięcia.

 

§13 

 1. Dziecko ma prawo do właściwego zorganizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz potrzebami i możliwościami rozwojowymi dziecka.
 2. Przedszkole w swoich działaniach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich dobre samopoczucie, a także szanowanie godności osobistej każdego dziecka.
 3. Nauczyciel w swojej działalności pedagogicznej, kierując się prawami dziecka obowiązany jest rozwijać u wychowanków poczucie odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy własnej i innych, a także zdawaniem sobie sprawy z konsekwencji niewłaściwych zachowań
  i działań.
 4. Przedszkole za zgodą rodziców umożliwia dzieciom udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kazimierzy Wielkiej.

 

 

 §14 

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przed­ szkolnej: nauczycieli, pracowników administracyjno- obsługowych, rodziców, dzieci.
 2. Regulamin obowiązuje od 1 września 2017 r.

 

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA