Diagnoza Przedszkola Miejskiego w Skalbmierzu, ul. P. por. Sokoła 55 06.07.2023 r.

  • Analiza wyników obserwacji końcowej dzieci 3-4 letnich

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Dzieci wykazują dużą aktywność, samodzielność podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych. Adekwatnie do swojego wieku wykonywały prawidłowo zadania ruchowe podczas zajęć zainicjowanych przez nauczyciela. 17 dzieci właściwie reagują na zmiany tempa- dynamiki i wysokości dźwięków w muzyce ( 10 dziewczynek, 7 chłopców.).

Większość dzieci (10 dziewczynek 5 chłopców ) prawidłowo trzyma przybory do pisania, sztućce. U 6 dzieci (4 dziewczynek, 2 chłopców) badaną umiejętność należy jeszcze doskonalić.

Większość dzieci w badanej grupie tworzą stabilne konstrukcje z różnorodnych materiałów, modelują z mas plastycznych wg podanego wzoru; trudność w nabyciu umiejętności wykazuje 6 dzieci ( 4 dziewczynki, 2 chłopców).

15 dzieci (10 dziewczynek, 5 chłopców) posiada umiejętność łączenia kropek wyznaczając określone wzory tematyczne np. drzewo, dom, płot, słońce. Sześcioro z nich (4 dziewczynek, 2 chłopców) popełnia przy tej czynności pojedyncze, drobne błędy. Większość dzieci mieści się na wyznaczonej płaszczyźnie podczas kolorowania obrazków 16 dzieci  (10 dziewczynek, 6 chłopców). Nie wszystkie dzieci opanowały w wystarczającym stopniu umiejętność posługiwania się nożyczkami. U dziesięciorga dzieci ( 5 dziewczynek, 5 chłopców) czynność tę należy jeszcze doskonalić.

Społeczno-emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 

Dzieci podczas spożywania posiłków zachowują się kulturalnie według ustalonych zasad, większość dzieci spożywają samodzielnie posiłki; pomocy doraźnej potrzebuje 2 osoby (1 dziewczynka, 1 chłopiec).

Połowa grupy stara się samodzielnie się ubrać, rozebrać, ale dziewięcioro dzieci (6 dziewczynek, 3 chłopców) oczekuje pomocy podczas ubierania się, nie potrafi włożyć i wiązać butów, zapiąć kurtki, założyć szalika i czapki.  Potrafią zadbać o czystość i wygląd swojej sali oraz samodzielnie przygotowują sobie miejsca i przybory do pracy robi to 80%  ( 10 dziewczynek, 7 chłopców.).

Dzieci w prawidłowy sposób nazywają odczuwane emocje oraz wyjaśniają przyczyny własnych zachowań, ale u 4 wychowanków zauważono problemy z hamowaniem swoich emocji ( 2 dziewczynki, 2 chłopców).

80% badanej grupy ( 11 dziewczynek 7 chłopców) odnajduje się w nowych sytuacjach np. zmiana opiekuna, grupy, miejsca. Prawie wszystkie dzieci 90% (12  dziewczynek, 6 chłopców) potrafi współdziałać z rówieśnikami podczas różnorodnych aktywności.

Siedemnaście dzieci 80% ( 11 dziewczynek 6 chłopców) prawie zawsze respektuje zasady właściwego zachowania się w grupie rówieśniczej. Czworo dzieci (2 dziewczynki, 2 chłopców) wymaga częstszego przypominania zasad kodeksu przedszkolaka, nie potrafi zgodnie bawić się z rówieśnikami, ma trudności w podporządkowaniu się wymaga pracy grupowej, oczekuje wsparcia i pomocy nauczyciela.

U czworga dzieci zauważa się trudności w skupieniu uwagi (2 dziewczynki, 2 chłopców).

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Dzieci często i chętnie opisują cechy znanych przedmiotów, osób, zwierząt. Lubią zadawać pytania w celu uzyskania informacji na określony temat.  Zauważono trudności w poprawnym wypowiadaniu się w formie zdań przejawia 10 dzieci (7 dziewczynek, 3 chłopców). Zasadnym jest zwiększenie ilości zajęć logopedycznych w celu indywidualizacji pracy. 17 wychowanków ( 11 dziewczynek 6 chłopców)  w prawidłowy sposób układa obrazki wg. wzoru. Dzieci dobrze sobie radzą przy składaniu obrazka z 3, 4 części (ze skośną linią ciętą), w prawidłowy sposób uzupełniają obrazek np. przez dorysowanie, doklejenie brakujących 3,4 elementów. Dzieci są bardzo otwarte, lubią spacery, wycieczki oraz interesują się otaczającym światem.

80% badanych (12 dziewczynek, 5 chłopców ) we właściwy sposób wyklaskuje sylaby w wyrazach o prostej budowie, u 5 dzieci  ta czynność jest jeszcze w fazie kształtowania.

Większość dzieci chętnie odtwarza proste układy taneczne oraz czynności ruchowe. Dzieci bardzo lubią słuchać muzyki oraz tańczyć. Dziewczynki próbują tworzyć własne choreografie. Siedemnaście ( 11 dziewczynek 6 chłopców) prawidłowo porusza się w przestrzeni wg podanej instrukcji np. (idź do przodu, obróć się, idź do tyłu). U czworga dzieci ( 2 dziewczynek, 2 chłopców) czynność tę należy jeszcze doskonalić. Siedemnaścioro dzieci (10 dziewczynek, 7 chłopców) wyszukuje przedmioty z najbliższego otoczenia w określonym kształcie np. okrągłym, kwadratowy, trójkątnym, u 5 dzieci czynność ta powinna być w dalszym ciągu kształtowana ( 2 dziewczynki 3 chłopców). 80% dzieci ( 10 dziewczynek, 7 chłopców)  określa liczbę policzonych przedmiotów. Chłopcy lubią grać w piłkę.

 

  • ANALIZA WYNIKÓW OBSERWACJI KOŃCOWEJ DZIECI 5-LETNICH

Rozwój fizyczny

 

Samodzielność

Większość  dzieci w grupie 5-latków (7  dziewczynek i 8 chłopców) bardzo dobrze opanowało umiejętności samoobsługowe oraz higieniczne. Jeden chłopiec wymaga  w tym zakresie doraźnej pomocy ze strony dorosłej.

 

Motoryka duża (Sprawność ruchowa)

Sześć dziewczynek samodzielnie zakłada i zdejmuje wszystkie elementy garderoby, zachowując przy tym prawidłową kolejność, pięcioro chłopców czasami wymaga pomocy nauczyciela. Trzynaścioro dzieci ( 6 dziewczynki i 7 chłopców) dość dobrze radzi sobie z chwytaniem i rzucaniem piłki w wyznaczonym kierunku, z przechodzeniem pod niskimi przeszkodami,  u piątki dzieci ( 2 dziewczynki i 3 chłopców) występują niewielkie problemy ze złapaniem piłki. Wszystkie dzieci (7 dziewczynek i 10 chłopców) bardzo chętnie biorą udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Dzieci wykazują duże zainteresowanie tańcem, muzyką, lubią zajęcia gimnastyczne.

 

Motoryka mała (Sprawność grafomotoryczna)

Wykonywanie czynności manipulacyjnych typu przekładanie, przewlekanie, przesypywanie  dla 14 dzieci ( 6 dziewczynek i 8 chłopców) nie stanowią problemu tylko u trójki dzieci ( 1 dziewczynka, 2 chłopców) należy daną sprawność doskonalić. Czternaście dzieci ( 6 dziewczynek i 8 chłopców) potrafi rozmieścić elementy rysunku na całej powierzchni kartki, (jedna dziewczynka, dwóch chłopców) przejawia niewielkie problemy w zapełnieniu kartki w szczegóły przy wykonywaniu rysunku.  Znaczna większość dzieci tj. 12 (6 dziewczynek i 8 chłopców) rysuje postać człowieka, zaznaczając najważniejsze części ciała, tylko u trójki dzieci ( 2 chłopców i 1 dziewczynka) należy tą czynność doskonalić.

 

Rozwój emocjonalny

 

Odnosząc się do emocji dzieci we właściwy sposób potrafią je wyrażać, nazywać, rozpoznawać, wczuwają się w uczucia i emocje innych (umiejętność ta jest jeszcze w fazie kształtowania i należy ją rozwijać u pięciorga dzieci ( 2 dziewczynek i 3 chłopców).

 

Rozwój społeczny

 

Dzieci dość dobrze funkcjonują w grupie, nawiązały pierwsze przyjaźnie, dobrze kontaktują się z rówieśnikami, przestrzegają zawartych umów, pięcioro dzieci (2  dziewczynek , 3 chłopców) wymaga czasami przypomnienia prawidłowego zachowania w grupie.  Każde dziecko zna swój adres.

 

Rozwój poznawczy

Mowa

Większość dzieci potrafi opowiedzieć treść obrazka, wypowiada się poprawnie, recytuje wiersze, posługuje się ruchem i gestem. Sześcioro dzieci (2 dziewczynki i 4 chłopców) jest w fazie kształtowania poprawnego wypowiadania się pod względem artykulacyjnym, z pomocą nauczyciela opowiada treść obrazka, próbuje budować dłuższe wypowiedzi.

 

Przygotowanie do nauki czytania.

U większości dzieci w fazie kształtowania znajduje się  analiza i synteza sylabowa wyrazów 2 – 3 – sylabowych, dzieci chętnie podejmują próbę czytania. Tylko dwóch chłopców ma problem z  poprawnym wymawianiem głosek.

 

 

Myślenie logiczno – matematyczne.

Pięciolatki (6 dziewczynek i 8 chłopców) dość dobrze radzą sobie w obrębie umiejętności matematycznych, dobrze liczą, dodają, odejmują na konkretach, radzą sobie z porównywaniem zbiorów (mniej, więcej, tyle samo), porządkują obiekty wg podanego kryterium, ustalają położenie przedmiotów w przestrzeni w stosunku do własnej osoby, odtwarzają proste rytmy według podanego wzoru. Tylko troje dzieci (1 dziewczynka, 2 chłopców) ma trudności z poprawnym przeliczaniem, porównywaniem zbiorów, porządkowaniem wg podanego kryterium.

 

Język obcy nowożytny.

Dzieci w większości opanowały śpiewanie krótkich piosenek, poprawnie artykułują wyrazy.

 

 

  • ANALIZA WYNIKÓW DIAGNOZY KOŃCOWEJ GRUPY DZIECI 6-LETNICH

 

Rozwój fizyczny

 

Samodzielność

Dzieci w większości (12 dziewczynek i 17 chłopców) samodzielnie wykonują czynności związane z samoobsługą. Jedna dziewczynka wymaga ciągłej pomocy (dziecko z orzeczeniem).

 

 

Samodzielność

 

Umiejętności: Ilość dzieci , które osiągnęły dane umiejętności Ilość dzieci, która dana umiejętność musi być rozwijana dz. ch.
 Samodzielnie korzystanie z toalety, mycie rąk 30 1 12 18
Samodzielność w ubraniu i rozbieraniu, zapinanie guzików, zasuwanie zamków. 30 1 12 18
Posługiwanie się sztućcami, sprzątanie po posiłku 30 1 12 18
Czynności sygnalizowania swoich potrzeb w różnych sytuacjach (potrzebę zabawy, odpoczynku, pragnienia, głodu) 30 1 12 18

Motoryka duża (Sprawność ruchowa)

 

Większość dzieci ( 11 dziewczynki i 18 chłopców) w grupie 6-latków są sprawne ruchowo, chętnie ćwiczą w takcie zajęć gimnastycznych oraz zabaw ruchowych.  Dzieci wykazują duże zainteresowanie tańcem, muzyką, lubią zajęcia gimnastyczne. Niewielka liczba dzieci ( 2 dziewczynki ) w trakcie niektórych ćwiczeń potrzebuje wsparcia ze strony nauczyciela, ponieważ niektóre czynności są nieprecyzyjne w wykonaniu lub dzieci popełniają przy nim błędy.

 

Motoryka mała  (Sprawność grafomotoryczna)

 

 

Umiejętności: Ilość dzieci , które osiągnęły dane umiejętności Ilość dzieci, która dana umiejętność musi być rozwijana dziewczynki chłopcy
Prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego oraz nacisku. 27 4 10 17
Sprawne sprzątanie zabawek przyborów po zakończeniu zabawy. 29 2 12 17
Sprawne konstruowanie, majsterkowanie, budowanie z różnych materiałów, lepienie, wycinanie, rysowanie, malowanie. 27 4 11 16

Rozwój emocjonalny i społeczny

Dzieci zazwyczaj przestrzegają zasad i norm panujących w grupie. Właściwie rozładowują swoje emocje w sposób akceptowany wspólnie z grupą. W prawidłowy sposób przestrzegają na ogół zasad i norm ustalonych wspólnie z całą grupą. Chętnie biorą udział w trakcie działań na rzecz naszego przedszkola. We właściwy sposób okazują szacunek dzieciom i dorosłym, stosują formy grzecznościowe, potrafią się przedstawić podać miejsce swojego zamieszkania. Czworo wychowanków ma trudności w przestrzeganiu zasad (2 chłopców, 2 dziewczynki).

 

 

Rozwój poznawczy

 

Mowa

Większość dzieci chętnie wypowiada się spontanicznie 25; ( 11 dziewczynki i 14 chłopców) z  nich poprawnie artykułuje głoski. Sześcioro dzieci (2 dziewczynki i 4 chłopców) jest w fazie kształtowania poprawnego wypowiadania się pod względem artykulacyjnym z pomocą nauczyciela opowiada treść obrazka, próbuje budować dłuższe wypowiedzi.

 

Przygotowanie do nauki czytania.

 

Większość dzieci 25 wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie, poprawnie dopasowuje podpisy do obrazków, podejmuje próby czytania wyrazów 2-3- sylabowych. Pozostałe dzieci wymagają pomocy nauczyciela.

 

Rozumowanie matematyczne

 

Dzieci sprawnie i chętnie posługują się liczebnikami porządkowymi i głównymi. Dobrze liczą na konkretach, dodają i odejmują. Trudności sprawiają dzieciom czynności związanie z określeniami (z lewej strony, z prawej strony) ze wskazaniem kierunków( 4 dziewczynki 6 chłopców) .

 

Język obcy nowożytny.

 

Dzieci w większości używają prostych zwrotów w codziennych sytuacjach. Znaczna większość reaguje na proste polecenia i krótkie zdania.

 

WNIOSKI Z DIAGNOZY:

– Dane własne pokazują dodatkowe problemy w każdej grupie wiekowej, coraz więcej dzieci ok. 80 % (najwięcej chłopców mają problemy z wadami postawy – 28  chłopców z 35 badanych, z uwagi, iż od roku „wychowywane są przez rodziców” z telefon/tabletem w ręku wykazuje poważne wady postawy. Chłopcy interesują się sprzętem TIK, grają w różne gry na tabletach/telefonach. Coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym posiada wady postawy takich jak skolioza, płaskostopie, odstające łopatki (Obserwujemy 30% wzrost wad postawy na przestrzeni ostatnich 3 lat). Aby temu zapobiec musimy odpowiedzieć na te potrzeby, wdrożyć właściwą profilaktykę oraz zatrudnić wykwalifikowanego specjalistę preferowany rehabilitant.

Dzieci czują się w przedszkolu szczęśliwe, dużo się śmieją i wspaniale się bawią, stawiają pierwsze ważne pytania i szukają na nie odpowiedzi. Mogą z radością rozwijać swoje zainteresowania i z pomocą mądrych nauczycieli odkrywać swoje talenty. Z pasją badają otaczający je świat i zdobywając codziennie nową wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne w dalszej nauce w szkole, a potem w całym dorosłym życiu.

Z obserwacji wynika, że 85 % badanych dziewczynek interesuje się muzyką, lubią różnego rodzaju formy relaksacji przy muzyce oraz interesują się tańcem sportowym. Dziewczynki bardzo lubią tańczyć. Preferowane by były zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu nauki tańca np. zumba, balet. Zajęcia wyrabiające wrażliwość na muzykę, kształtujące estetykę ruchu i wzmacniające koordynację ruchową. W wyniku ruchu ciała w tempie zgodnym z muzyką można wyrazić swoje uczucia, a z samego ruchu czerpać dużą przyjemność. Taniec pomaga pokonać nieśmiałość i uczy współpracy w grupie, a jednocześnie umuzykalnia i ćwiczy pamięć ruchową. Dzieci ucząc się kroków tanecznych i prostych układów choreograficznych, kształtują świadomość własnego ciała i przestrzeni oraz wyrabiają poczucie rytmu. Joga to podróż w krainę błogości i relaksu. Spokojna, wyciszająca muzyka, odprężający dźwięk mis tybetańskich i arcyciekawa historia to tylko tło do spokojnych ćwiczeń i układów ciała. Zajęcia z jogi prócz tego, że świetnie kształtują prawidłową postawę ciała, wzmacniają u dzieci umiejętność korelacji wzrokowo-ruchowej, uczą koncentracji i cierpliwości. Jak żaden inny rodzaj tańca najlepiej uczy płynności ruchów, zręczności, wdzięku, wpływa na poprawienie koncentracji i samodyscypliny, pomaga rozwinąć harmonijną koordynację ruchową, zachęca do inwencji twórczej. Jednocześnie motywuje do współdziałania w grupie, uwrażliwia na sztukę, muzykę, wprowadza w świat piękna. Preferowane małe grupy (4 grupy różne formy tańca) wg zainteresowań dzieci oraz ich potrzeb.

Z obserwacji wynika, że 85 % badanych chłopców preferowane by były wywodząca się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej sztuka walki, której formy są rytmiczne, akrobatyczne i skupiają się na kopnięciach. Jej istotą są elementy tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków. Capoeira poprzez akrobacje, ciągły ruch i zaskakujące kopnięcia obrotowe jest niesamowicie widowiskowa. Kształtuje równowagę, poczucie rytmu i szybkość. W odróżnieniu od klasycznych sztuk walki, gdzie harmonię uzyskuje się przez wyciszenie, uprawianie capoeira niesie ze sobą ogromny potencjał radości i słonecznego, brazylijskiego temperamentu. Dzieci zainteresowani są karate i inne sztuki walki.

– u 13 dzieci (6 dziewczynek, 7 chłopców) Kształtowanie pamięci słuchowej;

– u 22 dzieci (11 dziewczynki, 11 chłopców) Stymulowanie rozwoju mowy i zdolności komunikacyjnych

– u 20 (10 dziewczynki, 10 chłopców) Rozwijanie mowy biernej i czynnej, rozumienia i wykonywania poleceń).

– u 16  dzieci (8 dziewczynek, 8 chłopców usprawnianie percepcji i pamięci wzrokowej;

– 14 dzieci (6 dziewczynek, 8 chłopców) wdrażanie do nawiązywania kontaktów społecznych, współdziałanie, naśladownictwa, wspólnej zabawy.

– 18  dzieci (8 dziewczynek, 10 chłopców) Rozwijanie myślenia logicznego, przyczynowo – skutkowego, kojarzenia i pamięci;

– u 17 (8 dziewczynek, 9 chłopców) koncentracja poprzez wydłużenie czasu na zainteresowanie prezentowanymi pomocami, zabawkami;

-13 dzieci (6 dziewczynek, 7 chłopców) praca nad dyscypliną w grupie, przestrzeganie kontaktu grupowego;

–  u 27 dzieci 1(3 dziewczynki, 14 chłopców) poznanie metod i technik wyciszenia  i relaksowania się,

– u 47 dzieci (23 dziewczynki, 24 chłopców)  rozwijanie aktywności poznawczej i zainteresowania otaczającym światem przyrody, poznawania działań antydyskryminacyjnych,  działań ekologicznych oraz działań z zakresu ochrony środowiska. Dzieci przejawiają bardzo duże zainteresowanie zagadnieniami w ww. zakresie Preferowane mały grupy małe szkoleniowe, liczba godzin preferowane maksymalnie 4 godziny miesięcznie wszystkie działania w formie kółek zainteresowań.

– u 57 dzieci (28 dziewczynek, 29 chłopców) rozwijanie aktywności poznawczej działania w zakresie doradztwa zawodowego w zakresie preorientacji zawodowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 2019 r. stereotypy płci we wszystkich obszarach w tym zwłaszcza w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, zróżnicowanie wyników edukacyjnych ze względu na płeć, zróżnicowanie wyborów edukacyjno-zawodowych ze względu na płeć. Preferowane mały grupy, liczba godzin preferowane maksymalnie 6 godzin miesięcznie, wszystkie działania w formie kółek zainteresowań.

– u  10  dzieci (6 dziewczynek, 4 chłopców) usprawnianie motoryki dużej i małej, koordynacji i płynności ruchowej, naprzemienności i równowagi ciała,

– u 18 dzieci  (8 dziewczynek, 10 chłopców) uczenie i rozwijanie zdolności manipulacyjnych rąk.

– 14 dzieci (8 dziewczynki, 6 chłopców) dostęp do pomocy  psychologiczno – pedagogicznej

– wsparcie 48  rodziców (21 mężczyzn, 27 kobiet) warsztatami edukacyjnymi w zakresie metod wychowawczych, poznanie technik pracy poprzez warsztaty z terapeutami, psychologiem, logopedą w zakresie pracy z dziećmi w domu.

Diagnozowanych zostało 69 dzieci:. Wiele osób wykonuje prace we własnych lub wspólnych gospodarstwach rolnych. Dane zbiorcze podane na podstawie diagnozy końcowej rok szkolny 2022/2023.

Od roku szkolnego 2023/2024 do przedszkola zapisanych jest 66 dzieci (32 dziewczynki, 34 chłopców), dlatego występuje rozbieżność: w roku szkolnym 2022/2023 zapisanych było 69 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 zapisanych jest 66 dzieci.

 

Skalbmierz, 06.07.2023 r.